Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพ และการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพ และการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อรับทราบข้อเสนอจากมติสมัชชาผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ และเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านการทำงานของผู้สูงอายุ ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน
Preview

Download Images

***********************************

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

ดาวนภา เนาวรังษี – ข่าว/

สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

TOP