Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการสำรวจข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามพื้นที่

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการสำรวจข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามพื้นที่ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน 
 
————————————————————
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
21 กุมภาพันธ์ 2567
 
TOP