Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

รายละเอียดเนื้อหา

           วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลเพื่อประกอบการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และการอำนวยความสะดวกในลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 
————————————————
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
1 ธันวาคม 2566
 
TOP