Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุม คกก.สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา การจัดสวัสดิการภายในสำหรับหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค การขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้าสวัสดิการ และโครงการสินค้า/บริการเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรภาครัฐ ณ ห้องประชุมกองกฎหมาย ชั้น 11 อาคารกระทรวงแรงงาน

 ———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP