Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุม คกก.อำนวยการและกำหนดนโยบายการบริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและกำหนดนโยบายการบริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

            สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการอำนวยการและกำหนดนโยบายการบริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ภายใต้คณะกรรมการอำนวยการและกำหนดนโยบายการบริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

——————————–

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP