Skip to main content

ก.แรงงาน มอบประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครแรงงานดีเด่น และบัณฑิตแรงงานดีเด่น

รายละเอียดเนื้อหา

          ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่น และบัณฑิตแรงงานดีเด่น แนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน และนำเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในพื้นที่และการดำเนินชีวิต
          หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานแก่อาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่น และบัณฑิตแรงงานดีเด่น ณ ชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ ระหว่างแรงงานจังหวัด ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน อาสาสมัครแรงงาน และบัณฑิตแรงงาน รวมถึงทบทวนบทบาท ภารกิจในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวงแรงงานด้านต่างๆ พร้อมทั้งนำเทคนิคต่างๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในพื้นที่และการดำเนินชีวิต และขอบคุณแรงงานจังหวัดที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน และบัณฑิตแรงงาน เป็นไปตามภารกิจของกระทรวง ทั้งการส่งเสริมการมีงานทำ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การสร้างหลักประกันทางสังคม และการให้ความคุ้มครองเพื่อให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่กำหนด รวมถึงนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวง การส่งเสริมการมีงานทำให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ การจัดระเบียบการจ้างแรงงานต่างด้าว การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการส่งเสริมการประกันสังคม มาตรา ๔๐ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวพันกับความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ อีกทั้งการเสียสละและความมุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่านมีส่วนสำคัญยิ่งที่เข้ามาช่วยเป็นแรงผลักดันภารกิจของกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายคือ พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และขอแสดงความชื่นชมในความเสียสละของอาสาสมัครแรงงาน และบัณฑิตแรงงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่น และบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งการได้รับการคัดเลือกถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพื้นฐานของการมีจิตอาสา เป็นผู้อุทิศตนเพื่อสังคม และเป็นผู้ใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเอง ที่จะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานด้วยชีวิตและจิตใจในการดูแลพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 Preview

Download Images

          ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ประกอบด้วย แรงงานจังหวัด ๔๑ จังหวัด อาสาสมัครแรงงานดีเด่น ๗๖ คน บัณฑิตแรงงานดีเด่น ๔ คน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาแนวทางการดำเนินการด้านแรงงานในพื้นที่ และเพิ่มแรงบันดาลใจในการทำงานโดยน้อมนำศาสตร์ของพระราชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
          นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า ยินดีกับอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดบึงกาฬในปีนี้คือ คุณชนิดา ยะไวย์ ซึ่งมีจิตอาสาทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจที่เป็นอาสาสมัครแรงงานตามตั้งแต่บึงกาฬเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคาย เมื่อบึงกาฬแยกออกมาเป็นจังหวัด คุณชนิดา ยะไวย์ ที่มีผลงานโดดเด่นทั้งเรื่องของการประสานงานกับหน่วยงาน ๕ เสือแรงงาน ในการนำข่าวสารแรงงานลงไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลให้ได้รับการส่งเสริมในเรื่องของการสมัครงาน การทำงานในประเทศและต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์การรับแจ้งการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ข้อกฎหมายสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเรื่องค้ามนุษย์ การส่งเสริมการประกอบอาชีพการพัฒนาฝีมือแรงงาน การประกันสังคมมาตรา ๔๐ และโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ซึ่งเป็นภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน อีกทั้งยังเป็นอาสาสมัครแรงงานที่เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีที่ได้รับการคัดเลือกจาก ๕ เสือแรงงาน ให้ได้เป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นในปี ๒๕๖๐ และขอขอบคุณกระทรวงแรงงานที่มีโอกาสดีๆ อย่างนี้ให้แก่จิตอาสาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และหากเป็นไปได้อยากให้มีการขยายเรื่องของค่าตอบแทนให้มีอาสาสมัครแรงงานหมู่บ้านมีโอกาสได้รับค่าตอบแทน ๖๐๐ บาท และให้อาสาสมัครแรงงานตำบลได้รับค่าตอบแทน ๑.๐๐๐ บาท เนื่องจากสภาพพื้นที่ในแต่ละตำบลต้องเดินทางค่อยข้างไกล และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่คนที่มีจิตอาสาสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่
          นางสาวอรณิชชา มูลคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน (พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน) เปิดเผยว่า นายประยูร แก้วปัน อาสาสมัครแรงงานจังหวัดน่าน ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครแรงงานดีเด่นในครั้งนี้ว่า การทำงานช่วยเหลือด้านแรงงานทำด้วยจิตอาสาและความเสียสละ และรู้สึกดีใจ ภูมิใจ เป็นเกียรติประวัติว่าครั้งหนึ่งคนเราถ้ามีความเสียสละสิ่งที่ตามมาคือ ความดีความงานที่ได้รับเกียรติคัดเลือกเข้ามารับรางวัลในครั้ง
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว
สมภพ ศีลบุตร ภาพ
22 สิงหาคม 2560
TOP