Skip to main content

ก.แรงงาน มอบรางวัลสถานประกอบกิจการ ปี ๖๐

รายละเอียดเนื้อหา

            นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award ๒๐๑๗ ประธานพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award ๒๐๑๗ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
Preview

Download Images


            พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award ๒๐๑๗ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยกล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล เนื่องจากทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจากการลงทุน การประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศในภาพรวม และประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางจะต้องพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่มีรายสูงได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งจะต้องมีการปฏิรูปทั้งระบบ ในส่วนของแรงงาน อุตสาหกรรม และสถานประกอบการก็จะต้องมีส่วนร่วมในการปฏิรูปของรัฐบาลด้วย รัฐบาลมุ่งหวังที่จะพัฒนาภูมิภาคของเรา ๖ ภาค ให้มีความเจริญเติบโตทัดเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม การเข้าถึงทุกอย่างของประชาชนในทุกระดับ การเดินหน้าไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ต้องพัฒนาแรงงานยุค ๑.๐ ๒.๐ ๓.๐ ให้รวดเร็วขึ้น และจะขาดประเภทใดประเภทหนึ่งไม่ได้ ซึ่งการพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐ ไม่ได้พัฒนาเฉพาะเทคโนโลยี ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นส่วนสำคัญ การที่ได้รับรางวัลในวันนี้ถือเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ และเป็นการทำมาอย่างต่อเนื่อง ๕ ปี ๑๐ ปี ๑๕ ปี ในกิจการที่ไดรับรางวัล ทั้งสถานประกอบการรายใหญ่ รายกลาง และรายย่อย และให้ช่วยดูแลช่วยเหลือ SMEs และเชื่อโยงสู่สหกรณ์ วิสหกิจชุมชน ซึ่งถือเป็นต้นทางของการผลิต ซึ่งขอให้ทุกคนร่วมกันรับผิดชอบกับรัฐบาลด้วย ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ๆ ห่างไกล เกษตรกร ประกอบอาชีพอิสระ และช่วยแก้ไขการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งดูแลแรงงานไทยและแรงงานต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานขอฝากให้นายจ้าง สถานประกอบการให้ความร่วมกันดำเนินการให้ลูกจ้างมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถในการทำงาน มีความสุขในการทำงาน มีความมั่นคงในชีวิต มีเสรีภาพ มีความเสมอภาค และมีความมั่นคง


            ด้าน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวรายงานถึงการดำเนินของกระทรวงแรงงานในการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี ด้านการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน และความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากลจึงได้จัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งในปี ๒๕๖๐ ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓ รางวัล แบ่งเป็นรางวัลขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ อีกทั้งยังได้มอบโล่รางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทย สถานประกอบกิจการที่มีการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่ดี และสถานประกอบการต้นแบบระบบการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งสิ้น ๖๑๘ แห่ง


—————————————


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

สมภพ ศีลบุตร ภาพ

TOP