Skip to main content

ก.แรงงาน รวมพลังเครือข่ายแรงงานร่วมต้านทุจริต

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์  จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ เสริมสร้างกลไกประชารัฐในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระดับพื้นที่”และนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงแรงงาน รวมพลังเครือข่ายแรงงานร่วมต้านทุจริต” พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้แทนส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน และประชาชนภาคีเครือข่ายแรงงานต้านทุจริตในพื้นทีจำนวนทั้งสิ้น 450 คน ณ ห้องสิรินภา โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยโครงการฯ ดังกล่าวเป็นการพัฒนาความร่วมมือ และบูรณาการการทำงานระหว่างภาคราชการ และภาคประชาชนในการป้องกัน ยับยั้ง เฝ้าระวังการทุจริตในระดับพื้นที่ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดไปจากสังคมไทย
Preview

Download Images

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต – ข้อมูล/ภาพ

15 มีนาคม 2561

 
TOP