Skip to main content

ก.แรงงาน รับฟังความเห็นก่อนประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเพิ่มอีก 16 สาขา

รายละเอียดเนื้อหา

          ก.แรงงาน สัมมนารับฟังความคิดเห็นก่อนประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 4 กลุ่มอุตสาหกรรม 16 สาขาอาชีพ ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็ก พลาสติก เฟอร์นิเจอร์ และรองเท้า ส่งเสริมแรงงานไทยมีฝีมือได้มาตรฐาน ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมPreview

Download Images


          หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 16 สาขาอาชีพ ณ ห้องฟอร์จูน บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก โดยกล่าวว่า ในการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเป็นอัตราค่าจ้างที่นอกเหนือจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ทั้งนี้ การพัฒนา รักษา และส่งเสริมให้กำลังแรงงานมีคุณภาพต้องมีมาตรฐานฝีมือแรงงานมากำหนดกรอบเพื่อให้ทราบว่า คนทำงานมีทักษะ ทัศนะคติ และความสามารถตรงตามความต้องการของแต่ละประเภทอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันค่าจ้างจะต้องเป็นธรรมและสอดคล้องกับฝีมือด้วย ซึ่งอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจะทำให้แรงงานมีการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพื่อจะได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมกับฝีมือของตัวเอง ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือมาแล้ว 67 สาขาอาชีพ และในครั้งนี้จะพิจารณาเพิ่มเติมอีก 4 กลุ่มอุตสาหกรรม 16 สาขาอาชีพ
          การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความเข้าใจ เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ และเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 16 สาขาอาชีพ 4 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งได้แก่ 1) กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก คือ พนักงานหลอมเหล็กเตาอาร์คไฟฟ้า พนักงานปรุงแต่งน้ำเหล็กในเตาปรุงน้ำเหล็ก พนักงานหล่อเหล็ก พนักงานควบคุมการอบเหล็ก 2) กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก คือ ช่างเทคนิคเครื่องฉีดพลาสติก ช่างเทคนิคเครื่องเป่าถุงพลาสติก ช่างเทคนิคเครื่องเป่าภาชนะกลวง ช่างเทคนิคการซ่อมเครื่องเป่าถุงพลาสติก 3) กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ คือ พนักงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง พนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ พนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ช่างทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง 4) กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า คือ พนักงานตัดวาดรองเท้า พนักงานอัดพื้นรองเท้า ช่างเย็บรองเท้า พนักงานประกอบรองเท้า (เย็น) ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้างจะนำผลการสัมมนาในครั้งนี้ไปให้คณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือกลุ่มสาขาอาชีพ 4 คณะ นำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือดังกล่าว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการค่าจ้างให้ความเห็นชอบต่อไป


——————————-

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
1 กันยายน 2560

TOP