Skip to main content

ก.แรงงาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์เพื่อเข้าสู่อีอีซีโมเดล

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นางนภสร ทุ่งสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์เพื่อเข้าสู่อีอีซีโมเดล ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

            สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา การดำเนินการของคณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์เพื่อเข้าสู่อีอีซีโมเดล ในระยะ 3 เดือน (มีนาคม – พฤษภาคม 2567)

——————————–

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP