Skip to main content

ก.แรงงาน ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านโรคโควิด-19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวณัฐชนน วัฒนญาณนนท์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายภัทรวุธ เภอแสละ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านโรคโควิด-19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น โดยมี พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

+++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 

TOP