Skip to main content

ก.แรงงาน ร่วมแสดงความยินดีกับ “ไพโรจน์ โชติกเสถียร” ปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงานและโฆษกกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ ห้องอธิบดีกรมการจัดหางาน ชั้น 9 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP