Skip to main content

ก.แรงงาน ลงพื้นที่ภาคใต้ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

รายละเอียดเนื้อหา

            กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดตรังและนครศรีธรรมราช หารือร่วมกับเครือข่ายชุมชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพใหม่ เพิ่มการสร้างงาน สร้างรายได้
            นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานคณะทำงานกำหนดแนวทางและติดตามผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ และหารือร่วมกับเครือข่ายชุมชน ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดตรังและนครศรีธรรมราช โดยในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ได้ลงพื้นที่ จ.ตรัง เพื่อตรวจเยี่ยมกลุ่มนวดแผนไทย (วัดถ้ำเขาปูน) ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด และกลุ่มอาชีพจักสานคลุ้มคล้างานฝีมือผู้สูงอายุ รวมถึงตรวจเยี่ยมความสำเร็จของโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพใหม่ ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง จากนั้นระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2560 มีกำหนดการลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งจากการลงพื้นที่ดังกล่าว พบว่า โครงการฯ ประสบความสำเร็จด้วยดี ทำให้เกิดกลุ่มอาชีพใหม่ในชุมชน และเพิ่มการสร้างงาน สร้างรายได้
Preview

Download Images

****************************

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

26 กรกฎาคม 2560

TOP