Skip to main content

ก.แรงงาน ลงพื้นที่สมุทรสาคร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.แรงงานประมง พ.ศ. …

รายละเอียดเนื้อหา

         กระทรวงแรงงาน เปิดเวทีประชาพิจารณ์ ณ จังหวัดสมุทรสาคร รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติแรงงานประมง พ.ศ. … ให้สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยและมีมาตรฐานสากล

         วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางเพชรรัตน์  สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติแรงงานประมง พ.ศ. … ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ประกอบการภาคประมง ผู้แทนภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และนักวิชาการ จำนวนประมาณ 200 คน ณ ห้องประชุมภัตตาคารนิวรสทิพย์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยกล่าวว่า การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ผู้ประกอบการภาคประมง รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานใกล้ชิดกับแรงงานประมง ที่สามารถให้แนวคิด แนวทางการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติแรงงานประมง พ.ศ. … เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจให้ประชาคมโลกได้รับรู้ถึงความพยายามของทุกฝ่ายต่อการแก้ไขปัญหาและยกระดับสภาพการทำงานในภาคประมงไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
Preview

Download Images

         นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “คณะทำงานได้นำหลักการของอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง มายกร่างในร่างพระราชบัญญัติแรงงานประมง พ.ศ. … ซึ่งในอนุสัญญาฯ ฉบับดังกล่าว มีหลักคิดว่า การทำประมงในแต่ละประเทศ มีความแตกต่างกัน จึงมีบทข้อกำหนดที่ยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ สามารถปรึกษาหารือร่วมกับผู้ประกอบการประมงและแรงงานประมง เพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกันอย่างถ่องแท้ นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย และมีแนวปฏิบัติที่เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอย่างสูงที่สุด”  

         ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแรงงานประมง พ.ศ. … ทางเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน https://www.mol.go.th ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 หลังจากนี้จะนำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้มีความเหมาะสม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

————————————

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

ดาวนภา เนาวรังษี – ข่าว /

ชาญชัย  ชาวหนองเพียร – ภาพ/

23 มีนาคม 2561

TOP