Skip to main content

ก.แรงงาน สัมมนาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน เพิ่มศักยภาพการทำงานยุคดิจิทัล

รายละเอียดเนื้อหา

            กระทรวงแรงงาน เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานยุคดิจิทัล โดยรองปลัดกระทรวงแรงงาน ชื่นชมพี่เลี้ยง อาสาสมัครแรงงานทุกท่านที่อุทิศตนทำหน้าที่ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน

            วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานในยุคดิจิทัล ณ ห้องประชุมพาโนรามา ๑ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร โดยรองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวชื่นชมพี่เลี้ยง อาสาสมัครแรงงานทุกท่าน ที่ได้อุทิศตนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือในการปฏิบัติงานให้แก่ อาสาสมัครแรงงานปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือกระทรวงแรงงานในด้านต่างๆให้บรรลุผลสำเร็จล่วงด้วยดี

             นายสุรเดชฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ให้มีศักยภาพรองรับการทำงานในยุคดิจิทัล โดยคาดหวังให้แต่ละจังหวัด และ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานอาสาสมัครแรงงานนำผลจากการสัมมนาในครั้งนี้ ไปพัฒนาภาพรวมของงานอาสาสสมัครแรงงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งในกรุงเทพมหานครและในระดับจังหวัด เพื่อว่างแผนการปฏิบัติงาน และบูรณาการภารกิจด้านแรงงานร่วมกัน ช่วยให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงานมีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บรรลุตามพันธกิจของกระทรวงที่ได้กำหนดไว้

————————————–

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

อารีรัตน์ อัยราคม – ข่าว/

ชาญชัย ชาวหนองเพียร – ภาพ/

๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

TOP