Skip to main content

ก.แรงงาน หารือ ILO ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Ms. Anna Engblom เจ้าหน้าที่ประสานงานอาวุโสโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ (ระยะที่ ๒) TRIANGLE in ASEAN ที่มาเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS TRIANGLE) ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๗ อาคารกระทรวงแรงงาน
Preview

Download Images

          โดยโครงการฯ ดังกล่าว มีกระทรวงแรงงาน องค์กรลูกจ้างและองค์กรนายจ้าง สมาคม สำนักงานจัดหางาน องค์กรภาคประชาสังคมในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา มาเลเซีย ไทย เวียดนาม รวมถึงมาเลเซีย เป็นภาคีหุ้นส่วน มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งลดการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากแรงงานข้ามชาติ ด้วยการพัฒนานโยบายการจัดหางานและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงการบริการ การสนับสนุน การฝึกอบรม การมีตัวแทน และการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สำหรับพื้นที่ดำเนินโครงการในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก (แม่สอด) กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และระยอง

 

—————————————

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

ชาญชัย ชาวหนองเพียร – ภาพ/

สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ – ข้อมูล/

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

TOP