Skip to main content

ก.แรงงาน อบรม ขรก.ใหม่ รุ่น ๑๗

รายละเอียดเนื้อหา

            กระทรวงแรงงาน อบรมข้าราชการใหม่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เน้นพัฒนาทักษะและสมรรถนะให้มีความสามารถที่ก้าวไกล พร้อมศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมควบคู่กับการใช้แอป Echo English ในการพัฒนาตนเอง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารให้เป็นประโยชน์กับทางราชการ
Preview

Download Images

            นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ ๑๗ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของชีวิตการเป็นข้าราชการที่ทุกคนต้องมีคือ ปณิธานที่แน่วแน่ในการเป็นข้าราชการที่ดี ยึดถือแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีคุณธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนต้องมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติราชการ และผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยใช้กลไกประชารัฐ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน พร้อมทำงานเชิงรุก วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการปฏิบัติราชการ ติดตามความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก และบูรณาการทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนระยะ ๒๐ ปี โดยพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
            นายสิงหเดชฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงานต้องพัฒนาทักษะและสมรรถนะให้มีความสามารถที่ก้าวไกล พร้อมมองความก้าวหน้าในชีวิตข้าราชการ และให้ศึกษาฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มเติม รวมถึงการใช้แอป Echo English ในการพัฒนาตนเองอีกทางหนึ่ง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารให้เป็นประโยชน์กับทางราชการอีกทางหนึ่ง


———————————————


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว ภาพ

TOP