Skip to main content

ก.แรงงาน เตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เน้น “คนดี เก่ง และแข็งแรง”

รายละเอียดเนื้อหา

            ก.แรงงาน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนงานโครงการในการเตรียมคนเข้าสู่อนาคต เพื่อให้คนไทยเป็นคนที่มีคุณภาพ เน้น “คนดี เก่ง และแข็งแรง” เพื่อก้าวไปสู่ศตวรรษที่ 21
Preview

Download Images


            วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อกำหนดแผนการพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 ตามกรอบกระบวนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงภายใต้กรอบของรัฐบาลคือ การซ่อม เสริม และสร้าง โดยคนหรือทรัพยากรมนุษย์นั้นจำเป็นต้องเป็นคนดี เก่ง และเข็งแรง การเป็นคนดีคือ มีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในหน้าที่ และเคารพกฎหมาย การเป็นคนเก่งมีคือมีสติปัญญาดี มีความรู้ดี มีทักษะชีวิต มีฝีมือดี และมีความพร้อมในการทำงานและสิ่งสำคัญของคนคือต้องแข็งแรง โดยต้องมีสุขภาพกาย และจิตที่สมบูรณ์ โดยองค์ประกอบเหล่านี้ จะทำให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงได้ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อน สำหรับแนวทางการพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 นั้น ได้จำแนกคนออกเป็น 6 กลุ่ม ภายใต้กรอบ 3 ประเด็น คือ 1) ภาพรวมการพัฒนา 2) แผนงานโครงการที่เป็น Hightlight ของแต่ละหน่วยงานที่ตอบโจทย์ Thailand 4.0 และ 3) Quick win project ปี 2560 โดยมี Quick win เก่ง แบ่งเป็น สร้างเด็กอัจฉริยะ แสวงหาและบ่มเพาะเยาวชน เสริม ยกระดับศักยภาพแรงงานในระบบรองรับ Thailand 4.0 ยกระดับศักยภาพแรงงานนอกระบบ สู่ Start up Business พัฒนาศักยภาพนักวิจัย เตรียมพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพในศตวรรษที่ 21 และ Start up ด้านเกษตร และซ่อม เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ รวมทั้งสร้างความเข็มแข็งให้เกษตรวิถีดั้งเดิม
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มอบหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการดูแลคนในแต่ละกลุ่มไปประชุมกลุ่มย่อยเพื่อนำมากำหนดแผนงาน/โครงการ ระยะเร่งด่วน ปี 2560 ซึ่งจะเป็นการเตรียมคนเข้าสู่อนาคต และนำผลการหารือมาเข้าที่ประชุมใหญ่อีกครั้งในวันที่ 4 เมษายนนี้ ก่อนที่ปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องของแต่ละกระทรวงจะได้ประชุมพิจารณาร่วมกันในวันที่ 5 เมษายน เพื่อหาข้อสรุปต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 ตามแผนการพัฒนาคนในแต่ละช่วงวัยได้ภายในปลายเดือนเมษายนนี้

 


———————————————-
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ /ปัญจิดา อยู่ผาสุข – ข่าว/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน – ภาพ/24 มีนาคม 2560

TOP