Skip to main content

ก.แรงงาน เปิดประชุม คกก.ที่ปรึกษาระดับชาติโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1

รายละเอียดเนื้อหา

    วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับชาติโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1 (โครงการ Ship to Shore Rights Programme South East Asia) ร่วมกับ Mr. Giuseppe Busini รองหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น 4 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป และมีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็นผู้ดำเนินโครงการ ใน 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม เพื่อส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยและปกติในภาคประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก่อนหน้านี้ ILO ได้ดำเนินโครงการต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล หรือโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore Rights Project) ในประเทศไทยเป็นประเทศแรก เมื่อปี 2559 และจบโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม 2563
          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างแผนงานกิจกรรมของโครงการ ซึ่งจัดทำโดยมีพื้นฐานจากการประชุมหารือระดับชาติ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 และการลงคะแนนจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

10 มีนาคม 2564

TOP