Skip to main content

ก.แรงงาน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 . นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมี นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงานและคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมจอมพล . พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดย ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในสภาวะสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ร่วมถึงสภานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในกระทรวงแรงงานจะเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนกระบวนการความคิด และพฤติกรรมที่ดีให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน ภายใต้แนวคิด กระทรวงแรงงานโปร่งใส ไร้ทุจริต (MOL  ZERO CORRUPTION) ร่วมปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม มีจริยธรรมที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้ทุกคนคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองก่อนประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง และหันมาร่วมกันสร้างเป้าหมายใหม่ของชาติ ก็จะทำให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปสู่มิติที่ดีกว่า เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
         “ผมหวังว่าการอบรมในวันนี้ นอกจากทุกท่านจะได้รับความรู้ตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข บนพื้นฐานอิทธิบาท ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เสริมสร้างสังคมจริยธรรม ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน รวมถึงกระทรวงแรงงานได้มีบุคลากรที่เป็นคนดี และคนเก่ง ไม่คดโกง ไม่ทุจริตประพฤติผิดในศีลธรรม ทั้งนี้ ขอฝากให้ทุกคนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย มาเป็นหลักในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ยึดมั่นและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มหาสนั่น เขมจารี วัดน้อยนางหงษ์ ที่เมตตาสละเวลามาบรรยายให้ความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด
          การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวได้กำหนดดำเนินกิจกรรมอบรมและบรรยาย จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 หัวข้อชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุขที่จัดขึ้นในวันนี้ และกิจกรรมที่ 2 หัวข้อหลักธรรมของพระราชาสู่การครองตนของข้าแห่งแผ่นดินที่กำหนดจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2565 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กิจกรรมละ 450 คน ในรูปแบบการอบรมในสถานที่ราชการ และถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยังสำนักงานแรงงาน ทั้ง 76 จังหวัด

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
28 กุมภาพันธ์ 2565

TOP