Skip to main content

จัดงบ 80 ล้าน ก.แรงงานปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อผู้ใช้แรงงานลูกจ้าง ช่วยปลดหนี้ พัฒนารายได้/MOL Sets Up 80M Baht Fund to Provide Low-Interest Loans to Workers to Relieve Debt and Generate Income

รายละเอียดเนื้อหา

          นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานจัดเตรียมงบประมาณกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 80 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนให้ผู้ใช้แรงงานหรือลูกจ้างได้กู้ยืม มีรายได้หรือใช้ปลดเปลื้องหนี้สินจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไปได้ ภายใต้โครงการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน Micro Finance ลดหนี้ เติมทุน สร้างสุขแรงงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการดูแลผู้ใช้แรงงานและครอบครัวให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
         
สำหรับผู้ใช้แรงงานหรือลูกจ้างที่ประสงค์จะขอกู้ให้ติดต่อที่สหกรณ์ออมทรัพย์หรือเครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการหรือรัฐวิสาหกิจที่ตนเป็นสมาชิก โดยเงินกู้ระยะสั้นกรณีปกติ อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี กำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปี เงินกู้ระยะยาวกรณีปกติ อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี กำหนดชำระคืน 1 – 5 ปี นอกจากนี้ยังมีเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี และเงินกู้สร้างสุข ปลดทุกข์หนี้นอกระบบ อัตราดอกเบี้ย 0.5 – 1.5% ต่อปี และพิเศษดอกเบี้ย 0% ในช่วง 3 เดือนแรกสำหรับสหกรณ์ที่ไม่เคยใช้บริการมาก่อน ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน ต.ค.2566 – มี.ค.2567 มีสหกรณ์ที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนผู้ใช้แรงงานไปแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นครสวรรค์ จำกัด เป็นเงิน 3 ล้านบาท และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด เป็นเงิน 2.8 ล้านบาท และอยู่ระหว่างยื่นคำขอกู้อีก 3 แห่ง
          โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทำงานเชิงรุก เพื่อให้ผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือเครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจได้รับทราบข้อมูลและเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 มีวงเงินกู้ถึง 80 ล้านบาท โดยกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานนี้เป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนารายได้ การออมทรัพย์ และปลดเปลื้องหนี้สินของผู้ใช้แรงงานผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ สำหรับสหกรณ์หรือเครดิตยูเนี่ยนที่ต้องการกู้เงินสามารถยื่นขอกู้ผ่านระบบ e-Service ของกองทุนฯ https://labourfund.labour.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 และ 0 2660 2180 – 1


          The Ministry of Labour’s Spokesperson, Mr. Phumiphat Mueanchan, said that the Ministry of Labour has prepared a budget of 80 million Baht to provide funds for workers or employees to take loans from, earn an income or use to relieve debt from taking loans outside the system, especially for those who cannot find collateral to secure a loan from a general commercial bank. The budget is under the Micro Finance Worker Fund Loan Project, which aims to reduce debt, replenish capital, and promote worker happiness. This is in line with the policy of the Labour Minister, Mr. Phiphat Ratchakitprakarn, who strives to take care of workers and their families to have economic stability and a good quality of life.

          Workers or employees who wish to apply for a loan should contact the savings cooperative or credit union in the business establishment or state enterprise of which they are members. For short-term loans, in ordinary cases, the interest rate is 2.75 percent per year; repayment is no more than one year. For long-term loans, in ordinary cases, the interest rate is 3 percent per year; repayment is 1 to 5 years. There are also loans to alleviate the effects of natural disasters, wherein the interest rate is 2 percent per year, and happiness loans, which provide relief from debt issues outside the system, wherein the Interest rate is 0.5 to 1.5 percent per year. The special interest rate is 0 percent for the first three months for cooperatives that have never used the service before. From October 2023 to March 2024, 2 cooperatives received loans from the Labour Fund: the Nakhon Sawan Cooperative Employees’ Savings Cooperative Ltd. for 3 million Baht and the San Pa Tong Agricultural Employees’ Savings Cooperative. Ltd. for 2.8 million Baht. Three other cooperatives are in the process of submitting loan applications.

          The Ministry of Labour’s Spokesperson said that the Labour Minister, Mr. Phiphat Ratchakitprakarn, has emphasized for the Department of Labour Protection and Welfare to work proactively for workers, employees, savings cooperatives or credit unions in business establishments and state enterprises to receive information and access to funding sources. In the 2024 fiscal year, there is a loan limit of up to 80 million Baht. This fund for workers is a revolving fund to develop income and savings and relieve workers’ debt through savings cooperatives. Cooperatives or credit unions that want to borrow money can apply for a loan through the fund’s e-service system https://labourfund.labour.go.th, or contact the hotline on 1506, press 3 or 1546 and 0 2660 2180 – 1.

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/Division of Public Relations

TOP