Skip to main content

“บิ๊กบี้”เปิดงานครบ 27 ปี สปส. มุ่งมั่นสานต่อคุ้มครองผู้ประกันตนกว่า 12 ล้านคน

รายละเอียดเนื้อหา

         รมว.แรงงาน เปิดงานและมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันครบรอบ 27 ปี สำนักงานประกันสังคม ยืนยัน มุ่งมั่นวางรากฐานคุ้มครองผู้ประกันตนกว่า 12 ล้านคน ขณะที่เลขาธิการ สปส. ย้ำ ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจ โรงพยาบาลในเครือข่าย 236 แห่ง สามารถให้บริการได้เป็นอย่างดีPreview

Download Images


          พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานประกันสังคม เนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 27 ปี ในวันที่ 3 กันยายน 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 4 สำนักงานประกันสังคม โดยกล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมมุ่งมั่นวางรากฐานให้ผู้ประกันตนที่มีมากกว่า 12 ล้านคนได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ในทุกด้าน ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน ได้ปฏิรูปประกันสังคม อาทิ การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน พัฒนาการให้บริหารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น การเข้าสู่ปีที่ 28 ของสำนักงานประกันสังคม ถือว่าได้รับบทบาทครั้งสำคัญในเวทีการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการประกันสังคมอาเซียน ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมรับมอบตำแหน่งประธานสมาคม ASSA รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อแสดงศักยภาพในการมุ่งมั่นสานต่อภารกิจความคุ้มครองให้กับคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ
          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเพื่อให้เพิ่มขึ้นมากมาย โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาล ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นรวม 13 รายการ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกันตนมีความมั่นคงในชีวิต ในส่วนของบริการที่ได้พัฒนาเพื่อให้ผู้ประกันตนได้ทำธุรกรรมผ่านช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ผ่านสมาร์ทโฟน สามารถเข้าสู่แอพพลิเคชั่น SSO Connect โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ การสะสมเงินสมทบ การเปลี่ยนโรงพยาบาล นอกจากนี้ ในปี 2560 มีโรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือในการดูแลผู้ประกันตนเป็นอย่างดี ซึ่งมีโรงพยาบาลในดวงใจจำนวน 17 แห่ง ที่มีระบบมาตรฐาน และที่สำคัญจะไม่มีข้อร้องเรียนในตลอดปี ทั้งนี้ในปี 2560 มีโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมทั้งของรัฐและเอกชนจำนวนทั้งสิ้น 237 แห่ง ส่วนในปี 2561 จะมีโรงพยาบาลเอกชนออกจากระบบจำนวน 3 แห่ง และเข้ามาเพิ่มอีก 2 แห่ง รวมแล้วทั้งหมด 236 แห่ง ซึ่งสามารถให้บริการผู้ประกันตนจำนวนกว่า 12 ล้านคนได้เป็นอย่างดี


——————————————–


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
1 กันยายน 2560

TOP