Skip to main content

‘บิ๊กอู๋’ กำชับยุติข้อร้องเรียนลูกจ้างต่างด้าว ‘ย้ำ’ นายจ้างเร่งขอใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย

รายละเอียดเนื้อหา

          รมว.แรงงาน สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงการจ้างงานลูกจ้างเมียนมาของบริษัทผลิตไก่ จ.นครปฐม ดำเนินการให้มีใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 
          วันนี้ (21 มี.ค. 61) นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ว่าจากกรณีที่ นายจ้าง บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด ได้ปรับลดขนาดองค์กรโดยลดจำนวนแรงงานด้วยการคัดเลือกลูกจ้าง 60 คน และเสนอทางเลือกให้กับลูกจ้างสัญชาติเมียนมา ตัดสินใจเลือกที่จะโอนย้ายไปยังบริษัทในเครือ โดยรวมอายุงานให้ และเสนอรายชื่อบริษัทอื่นๆ เป็นทางเลือก เพื่อแรงงานต่างด้าวที่ประสงค์ทำงานอยู่ในเมืองไทยได้มีนายจ้างใหม่และสามารถทำงานต่อไปได้ โดยมี สถานประกอบกิจการจำนวน 35 แห่ง 500 อัตรา เป็นสถานประกอบกิจการในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง เสนอเป็นนายจ้างใหม่และรับต่อเอกสารให้ลูกจ้างสามารถทำงานต่อไปได้ ซึ่งลูกจ้างชุดนี้หากดำเนินการไม่เสร็จจะสามารถอยู่ได้เพียง 31 มีนาคม 2561 กรณีดังกล่าวนี้ จึงเป็นสาเหตุข้อขัดแย้งที่ทำให้ลูกจ้างสัญชาติเมียนมาทุกคนเข้าใจว่านายจ้างจะเลิกจ้าง จึงขอค่าชดเชยและจะกลับบ้านเพื่อนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายในการทำ MOU ตามที่ได้รับการแนะนำจาก NGOs 
          ในเรื่องนี้ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการติดตามสถานการณ์การปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่าง ผู้แทนนายจ้างบริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด และผู้แทนลูกจ้างสัญชาติเมียนมา จำนวน 60 คน  ซึ่งในเบื้องต้นนายจ้างตกลงว่าจะไม่เลิกจ้างและให้ลูกจ้างทั้งหมดนำเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการต่อวีซ่าและขอใบอนุญาตทำงาน มามอบให้กับนายจ้างภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.00 น.ถึง 17.00 น. เพื่อเร่งดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานให้เสร็จสิ้นต่อไป
          ทั้งนี้ หากลูกจ้างทั้งไทยและต่างด้าวที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงานสามารถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทร 0-2246-8994, 0-2245-7020 สายด่วน 1506 กด 3 หรือที่ www.labour.go.th
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว 
21 มีนาคม 2561
TOP