Skip to main content

“บิ๊กอู๋” จับมือ รมว.แรงงานกัมพูชา เร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติ

รายละเอียดเนื้อหา

        รมว.แรงงาน หารือ รมว.แรงงานกัมพูชา ร่วมดำเนินการเร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติ พร้อมแก้ปัญหาและวางระบบการทำงานร่วมกัน

พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ H.E. Mr.ITH Samheng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน (วันนี้ ๒๒ ธ.ค. 60) โดยเปิดเผยหลังการหารือว่า ได้หารือร่วมกับ H.E. Mr.ITH Samheng เกี่ยวกับความร่วมมือในการเร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชา ซึ่งทางฝ่ายกัมพูชาได้เสนอขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติออกไปอีก ๖ เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนแรงงานที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติ ทั้งนี้ ทางกัมพูชามีความยินดีที่จะจัดชุดรถโมบายเคลื่อนที่ (Mobile Team) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานของประเทศไทย เพื่อดำเนินการพิสูจน์สัญชาติในจังหวัดที่มีแรงงานกัมพูชาอยู่เป็นจำนวนมาก โดยฝ่ายรัฐบาลไทยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ H.E. Mr.ITH Samheng ยังได้ขอให้กระทรวงแรงงานรับรองมาตรฐานฝีมือแก่แรงงานกัมพูชาที่มีผ่านการทำงานในประเทศไทย
Preview

Download Images

“การพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยจะบูรณาการการทำงานร่วมกับทางการกัมพูชา ในการแก้ปัญหาและวางระบบการทำงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ถ้าทำสำเร็จจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง ๒ ประเทศ แรงงานต่างด้าวที่มาจากประเทศกัมพูชาก็จะได้รับการคุ้มครอง ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อแรงงานอย่างแท้จริง” พล.ต.อ. อดุลย์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด  

 
+++++++++++++++++++++
 
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / 
ดาวนภา เนาวรังษี – ข่าว / 
สมภพ  ศีลบุตร – ภาพ / 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
 

 

TOP