Skip to main content

‘บิ๊กอู๋’ จ่อ ขยาย 6 เดือน ตรวจสัญชาติแรงงาน 3 สัญชาติ

รายละเอียดเนื้อหา

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่สมุทรปราการ ตรวจตรวจติดตามความคืบหน้ากระบวนการทำงานของศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลแรงงานเมียนมา กำชับเจ้าหน้าที่บริหารจัดการอำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมเสนอ ครม. ขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจพิสูจน์สัญชาติเมียนมา กัมพูชาและลาว ไปอีก 6 เดือนPreview

Download Images

          พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติเมียนมาจังหวัดสมุทรปราการ ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จ.สมุทรปราการ วันนี้ (20 ธ.ค. 60) เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการคราวตรวจเยี่ยมศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติเมียนมา ณ อ.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 60 ที่มอบหมายให้ นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับผิดชอบ ร่วมบูรณาการการทำงานกับทุกหน่วยงานในศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติ เมียนมาจังหวัดสมุทรปราการ ในการวางระบบการทำงานทั้งหมดและเปลี่ยนสถานที่มาตั้ง ณ ศูนย์ฯ แห่งใหม่ โดย รมว.แรงงาน ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการตรวจว่า “ศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติเมียนมาจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง เป็นศูนย์ฯ ที่ปรับใหม่จากศูนย์ฯ เทพารักษ์ โดยการนำเอาชุดเคลื่อนที่เข้ามาเพิ่ม แล้วจะย้ายเครื่องมือทั้งหมดจากศูนย์ฯ เทพารักษ์ มาที่นี่ทั้งหมด ภายในเดือนมกราคม เพื่อเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง – ลูกจ้าง และสร้างความคล่องตัวแก่ผู้มาใช้บริการให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งศูนย์ฯ นี้ สามารถเดินทางมาสะดวกทั้งทางรถยนต์และรถไฟฟ้า จากการตรวจติดตามในวันนี้ พบว่าการจัดระบบดีขึ้น แต่จะปรับให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้ โดยจะต้องมีการใช้บัตรคิวเดียวกันในทุกขั้นตอน จากเดิมใช้เวลาในการดำเนินการ 13-14 ชั่วโมง จะเหลือเพียงไม่เกิน 6 ชั่วโมง นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจพิสูจน์สัญชาติเมียนมา กัมพูชาและลาว ไปอีก 6 เดือน เพื่อยืดหยุ่นให้นายจ้างนำลูกจ้างต่างด้าวที่ยังไม่ได้มาดำเนินการตรวจพิสูจน์สัญชาติ เร่งรีบมาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด”

 
          ประเสริฐ เอี่ยมดีงามเลิศ และ จิราวรรณ คุณมงคล นายจ้างที่นำลูกจ้างสัญชาติเมียนมา มาตรวจพิสูจน์สัญชาติที่ศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติเมียนมาจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ศูนย์ฯ แห่งนี้ มีความสะดวก สบาย สะอาด ปลอดโปร่ง รวดเร็วกว่าศูนย์เดิมที่เทพารักษ์เป็นอย่างมาก จากที่เดิมใช้เวลาครึ่งวัน ที่นี่ใช้เวลาเพียงเพียง 3-4 ชั่วโมงเท่านั้น”
 
          ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ 18 ธ.ค. 60 พบว่า ผลการดำเนินงานของศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติเมียนมาจังหวัดสมุทรปราการ สามารถออกหนังสือรับรองบุคคล หรือ CI ให้แก่แรงงานเมียนมา จำนวน 104,270 คน และรวมทุกศูนย์ฯ ทั่วประเทศ จำนวน 861,180 คน คิดเป็น  ร้อยละ 70.38 จากแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาทั้งหมด
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ข่าว
สมภพ ศีลบุตร ภาพ
20 ธันวาคม 2560
TOP