Skip to main content

‘บิ๊กอู๋’ พร้อมลงพื้นที่หนองคาย โคราช ตรวจศูนย์ OSS ตามแผนตรีเทพ

รายละเอียดเนื้อหา

          รมว.แรงงาน ลงพื้นที่หนองคาย นครราชสีมา ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) และศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง เน้นย้ำบริการประชาชนด้วยความใส่ใจ รวดเร็ว เป็นมาตรฐานสากล
          นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า วันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะจะลงพื้นที่จังหวัดหนองคายและนครราชสีมา เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดหนองคาย และศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดหนองคาย หลังจากนั้น จะลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดนครราชสีมา
          นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะตรวจติดตามข้อสั่งการที่ได้มอบหมายไว้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยให้ดำเนินการจัดระบบบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อทราบจำนวนผู้ที่จะเข้ามาขอรับบริการล่วงหน้า มีช่องทางการประสานงานกระชับชัดเจน ซึ่งในการบริการประชาชน รัฐบาลเน้นเรื่องระยะเวลาในการบริการประชาชน ให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว เป็นมาตรฐานสากล จัดเตรียมสถานที่ให้มีความสะอาด สะดวก จัดเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยความใส่ใจ เกิดความสุขแก่ผู้รับบริการ
          “ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำให้ความสำคัญกับกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ของทุกศูนย์ฯ เพื่อให้สามารถจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว พิสูจน์สัญชาติ และออกใบอนุญาตทำงาน เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด ขอความร่วมมือนายจ้าง/ผู้ประกอบการ เร่งนำลูกจ้างต่างด้าวมาดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะไม่มีการขยายเวลาออกไปอีกแล้ว” โฆษกฯ แรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด   
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ข่าว
9 กุมภาพันธ์ 2561
TOP