Skip to main content

ประชาสัมพันธ์ “มาทำความรู้จักกับสัญญาจ้างญี่ปุ่นกัน”

รายละเอียดเนื้อหา

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นขอประชาสัมพันธ์ให้คนหางานและผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานไทยให้ความสำคัญกับ “สัญญาจ้าง” โดยสามารถศึกษาคู่มือเงื่อนไขการทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้ที่ https://www.mhlw.go.jp/…/kantoku/dl/040330-18.pdf… และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ที่ https://www.mhlw.go.jp/…/technical…/dl/thai_01.pdf…
ทั้งนี้ หากต้องการรับคำปรึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขการทำงานเป็นภาษาไทยกับสำนักงานมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน ที่ https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/…/foreigner_tha…
TOP