Skip to main content

ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง

รายละเอียดเนื้อหา

            หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ ๑๙ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสุพรรณบุรี และรับทราบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและแรงงานเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวมถึงผลตรวจแรงงานเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กระทรวงแรงงาน
Preview

Download Images

———————————————


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

สมภพ ศีลบุตร ภาพ
 

TOP