Skip to main content

ปลัดฯ ก.เเรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 2/2565

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 2/2565  ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน(ซึ่งเป็นคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง) โดยที่ประชุมได้พิจารณา ดังนี้

        – พิจาณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชุมพรและจังหวัดสมุทรสาคร
        – พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดแทนอนุกรรมการฝ่ายลูกจ้างที่พ้นจากตำแหน่ง จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดมุกดาหาร
         – พิจารณา เห็นชอบดำเนินการขออนุมัติโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้การจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด
          – พิจารณากำหนดสาขาที่จะดำเนินการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ปี 2565 ใน 3 สาขาอาชีพ 17 สาขา พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือตามสาขาอาชีพที่คณะกรรมการค่าจ้างได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการกำหนดอัตราค่าจ้างฯ

 

—————————-

9 กุมภาพันธ์ 2565

กองเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

TOP