Skip to main content

ปลัดแรงงาน“ไพโรจน์” ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2567

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2/2567  โดยมี นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เรือเอก สาโรจน์ คมคาย ที่ปรึกษากฎหมาย นางนภสร ทุ่งสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน  นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
          ในการนี้ มีสำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ ร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

 

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP