Skip to main content

 ‘ปลัดแรงงาน’ นำทีมเยี่ยมศูนย์บริการจัดหางานฯ ญี่ปุ่น ศึกษารูปแบบหวังเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการจัดหางานของไทย

รายละเอียดเนื้อหา

                   นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และคณะ ไปศึกษาดูงานศูนย์บริการจัดหางานสำหรับชาวต่างชาติ กรุงโตเกียว (Tokyo Employment Service Center for Foreigners) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ญี่ปุ่น สำหรับศูนย์ฯ แห่งนี้มีภารกิจให้คำปรึกษาและแนะนำงานสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น และผู้ที่มีสถานภาพการพำนักที่ได้รับอนุญาตให้สามารถทำงานในสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือด้านเทคนิค รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสถานะวีซ่า และบริการข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนองานสำหรับนักศึกษาต่างชาติและผู้สำเร็จการศึกษา และศูนย์ฯ มีบริการล่ามภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยมีกลุ่มเป้าหมายจะเน้นให้บริการกับผู้ที่มีสถานภาพพำนัก เช่น นักศึกษาต่างชาติ วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์ บริการระหว่างประเทศ ครู อาจารย์ วิทยากร และแรงงานทักษะฝีมือ เป็นต้น ซึ่งในเขตชินจูกุ มีศูนย์บริการจัดหางานสำหรับชาวต่างชาติ 2 แห่ง ได้แก่ศูนย์บริการจัดหางานสำหรับชาวต่างชาติ กรุงโตเกียว และศูนย์ช่วยเหลือและแนะแนวการจ้างงานคนต่างชาติ เขตชินจูกุ
                   นายบุญชอบ กล่าวว่า การศึกษาดูงานศูนย์บริการจัดหางานสำหรับชาวต่างชาติ กรุงโตเกียวในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษารูปแบบระบบบริการของศูนย์ดังกล่าว เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการในทุกๆ ด้านรวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และทันสมัย อันจะเป็นการยกระดับระบบบริการจัดหางานของไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มที่ต้องการทำงาน ทั้งนักศึกษาที่เรียนจบแล้วต้องการหางานทำ แรงงานไทย แรงงานต่างชาติ รวมถึงเครือข่ายนักลงทุนและผู้ประกอบการอีกด้วย

 

+++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

30 กันยายน 2565

TOP