Skip to main content

ปลัดแรงงาน ‘มอบนโยบาย’ หัวหน้าส่วนราชการภาคเหนือ น้อมนำ ‘ศาสตร์พระราชา’ ช่วยเหลือ ‘ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข’

รายละเอียดเนื้อหา

ปลัดแรงงาน มอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ภาคเหนือ น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้ประชาชนแลได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
Preview

Download Images

          นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 (ภาคเหนือ) ณ ห้องประชุมเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย วันนี้ (22 ธันวาคม 2560) โดยกล่าวว่า “ผมขอมอบแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับทุกท่านได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ได้แก่ 1) การน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ โดยน้อมนำพระราชดำริ พระบรมราโชวาท พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็น นวทางในการปฏิบัติราชการ และขับเคลื่อนในการดำเนินงาน รวมทั้งนำหลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” มาปรับใช้ กล่าวคือ ต้องศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน รวมทั้ง บริบทเฉพาะพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจว่าประชาชนมีความเดือดร้อนในเรื่องใด ต้องการให้ช่วยเหลืออะไรบ้าง ต้องเข้าถึงพื้นที่ เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน  นำความช่วยเหลือและบริการไปให้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดตามความต้องการของประชาชน 2) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภารกิจด้านแรงงานให้แก่ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึง 3) ขอให้ทำงานร่วมกันแบบ  บูรณาการ ให้มองผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพรวม คิดอย่างองค์รวมโดยใช้รูปแบบ “ประชารัฐ” โดยมีแรงงานจังหวัดเป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและกับหน่วยงานภายนอก   ทั้งในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค เพื่อให้ประชาชนและภาคประชาสังคมได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ดังนั้น ในการทำงานต้องแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ดูแลแรงงานนอกระบบให้สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐให้มากขึ้น 

          4) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ถือเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต้องได้รับการแก้ไข หากปัญหาใดที่ไม่อาจแก้ไขได้ในทันที ให้มีการชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการแก้ไขปัญหานั้นๆ 5) นโยบายและทิศทางการทำงานของ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) 11 ข้อ คือ 1.เร่งรัดการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 2.ผลักดันและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 3.แก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 4.ส่งเสริมการรับคนพิการเข้าทำงาน 5.ส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้น 6.ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand 7.ผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงระบบหลักประกันสังคม 8.ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน 9.เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ 10.ผลักดันการสร้างหลักประกันทางสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม 11.ยกระดับระบบโทรศัพท์สายด่วน 1506 ให้สามารถเป็นเครือข่ายหลักและเชื่อมโยงได้ทั่วประเทศ นโยบายระดับพื้นที่ (Area Based) 4 ข้อ คือ 1.ให้แรงงานจังหวัดเป็นตัวแทนในการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ 2.ให้แรงงานจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 3.ให้จัดทำแผนปฏิบัติการรายจังหวัด (Action Plan) 4.ให้สำนักงานแรงงานจังหวัดเป็นศูนย์กลางด้านแรงงาน (Provincial Big Data) และนโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based) 6 ข้อ คือ 1.ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ระดับกรมและระดับพื้นที่ 2.พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ 3.เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ 4.เร่งรัดการออกกฎหมายสำคัญ 5.ยกระดับกระทรวงแรงงานให้เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล และเป็นกระทรวงดิจิทัล 6.จัดสวัสดิการสำหรับบุคลากรเพื่อการปฏิบัติราชการ 6) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกรอบทิศทางการทำงานในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ที่จะประสบผลสำเร็จนั้น กลไกสำคัญในการติดตามและประเมินผล คือ การตรวจราชการโดยผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม ซึ่งมีหน้าที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม กำกับดูแลและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน และแผนงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้” ปลัดแรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
22 ธันวาคม 2560

 

TOP