Skip to main content

ก.แรงงาน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มอบสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 23 กันยายน 2565 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าศูนย์จิตอาสา 904 กระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี ซึ่งผลิตโดยโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ให้แก่แรงงานจังหวัด และผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมี ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน

          สำหรับกิจกรรมมอบสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงษ์จักรีในครั้งนี้ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานได้จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ที่ยังคงสถิตในดวงใจของพสกนิกรตราบชั่วกาลนาน โดยได้มอบสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรีดังกล่าวให้กระทรวงแรงงานนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดขยายผลไปสู่พี่น้องประชาชนได้รับรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อสร้างการรับรู้ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
23 กันยายน 2565

TOP