Skip to main content

‘ปลัดแรงงาน’ ย้ำขรก.ใหม่ รุ่น 16 เป็นคนเก่ง คนดีและเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

รายละเอียดเนื้อหา

            ‘ปลัดแรงงาน’ ฝาก ข้าราชการใหม่ ก.แรงงาน รุ่นที่ 16 เป็นคนเก่ง คนดี และมีความพอเพียง สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจในฐานะข้าราชการกระทรวงแรงงานได้อย่างเต็มภาคภูมิ
Preview

Download Images


            วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวในพิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่จากทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 16 ณ ห้องดินแดง โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร ว่า “ขอแสดงยินดีกับข้าราชการของกระทรวงแรงงานที่บรรจุใหม่ รุ่นที่ 16 โดย กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับบุคลากร ทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากสำหรับองค์กร และให้ความสำคัญในการพัฒนาข้าราชการทุกระดับ เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติราชการ เป็นผู้รู้รอบรู้ลึก และพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนต้องได้รับการพัฒนา ให้เป็นข้าราชการที่เก่ง เป็นคนดี และมีความสุขทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัวด้วยความพอเพียง มีความรู้ ในการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ในฐานะข้าราชการกระทรวงแรงงานได้อย่างเต็มภาคภูมิ”
            ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า งานของกระทรวงแรงงานเป็นงานที่โดดเด่น ให้บริการโดยมุ่งหวังให้แรงงานมีศักยภาพสูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี “ขอฝากข้าราชการใหม่ทุกคนให้ปรับตัวเองและทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานมีความสามัคคี พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความเก่ง 3 ด้าน คือ เก่งคิด เก่งงาน และเก่งคน พร้อมทั้งเรียนรู้ด้านไอที ตลอดจนมีความซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตนให้กับราชการ เป็นผู้ให้ และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว
            สำหรับการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 7 เมษายน 2560 รวม 11 วัน มีข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 59 คน ซึ่งข้าราชการทุกคนต้องผ่านกระบวนการพัฒนา 3 ขั้นตอน คือ การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ก.พ. ที่กำหนด ให้ใช้หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การทำงานเป็นทีม การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี และการพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน นอกจากนี้ได้เพิ่มสมรรถนะเรื่องระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ กระบวนการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาบุคลิกภาพข้าราชการยุคใหม่
           ด้านนางสาวอนงค์ สังข์ชุม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หนึ่งในผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการใหม่กล่าวว่า เป็นความภูมิใจของตนเองและครอบครัวที่ได้มาปฏิบัติเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับส่วนราชการและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ
            นางสาวสุธัญญา พรหมเอี่ยม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับราชการซึ่งมีเครื่องแบบที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยจะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
            นางสาวณัฐรดา อุ่นม่อน สำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองและทำให้พ่อแม่ภูมิใจ ถือเป็นความสำเร็จก้าวแรกในชีวิต ที่ทำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี และได้เป็นข้าราชการของแผ่นดิน

 


———————————————-
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ /ปัญจิดา อยู่ผาสุข – ข่าว/สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/28 มีนาคม 2560

TOP