Skip to main content

ปลัดแรงงาน หารือ สมาคมประมงฯ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง

รายละเอียดเนื้อหา

ปลัดแรงงาน ร่วมหารือสมาคมประมงแห่งประเทศไทย แก้ขาดแคลนแรงงาน เสนอแนะ 3 ข้อ 1) นำเข้าแรงงานประมงระบบ MOU 2) มีมาตรการรองรับแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุลง 3) ให้จัดหาแรงงานไทยเพื่อทำงานในเรือประมง เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงPreview

Download Images

      หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ภายหลัง นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมประมงแห่งประเทศไทยและคณะ เข้าพบเพื่อหารือกรณีการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2560) โดยกล่าวว่า “ทางสมาคมประมงแห่งประเทศไทยได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกสมาคมประมงท้องถิ่นและผู้ประกอบการเรือประมงทั่วประเทศ เกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลเป็นจำนวนมาก เนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตได้หลบหนี ย้ายงาน เพื่อมาทำงานบนฝั่งบ้าง บางรายรับเงินล่วงหน้าแต่หลบหนีโดยยังไม่ทำงาน เป็นผลทำให้แรงงานในเรือประมงขาดแคลนเป็นจำนวนมากและไม่สามารถออกเรือได้ ซึ่งหากปล่อยปัญหาให้นานวัน จะทำให้อาหารทะเลราคาสูงขึ้นตามไปด้วย อีกทั้ง มาตรการนำเข้าแรงงานระบบการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ของรัฐ ยังไม่มีความคืบหน้า รวมทั้งแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุลง ในวันที่ 30 มกราคม 2560 โดยทางภาครัฐยังไม่มีมาตรการรองรับ ทำให้เกิดข้อกังวลและจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ในการทำประมงของ พี่น้องชาวประมงเป็นอย่างมาก 

          ทางสมาคมประมงแห่งประเทศไทย ได้มีข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 3 ข้อ คือ 1) ให้ช่วยผลักดันการนำเข้าแรงงานประมงระบบ MOU เพื่อให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ววัน 2) ให้มีมาตรการรองรับแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุลง ในวันที่ 30 มกราคม 2560 3) ให้จัดหาแรงงานไทยเพื่อทำงานในเรือประมง ซึ่งขณะนี้สมาชิกได้แจ้งความต้องการแรงงานไทย จำนวน 61,353 คน เพื่อทำงานในเรือประมงและพร้อมจ่ายค่าจ้างสูงกว่าแรงงานต่างด้าว เพราะการจ้างแรงงานต่างด้าว อาจจะโดนข้อหาการค้ามนุษย์หรือข้อหาแรงงานบังคับได้ โดยข้อเสนอต่างๆ ที่ทางสมาคมประมงแห่งประเทศไทยได้นำเสนอมา ทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้รวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ ไว้พิจารณา และจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับทางสมาคมประมงแห่งประเทศไทยต่อไป” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ข่าว
สมภพ ศีลบุตร ภาพ
6 กุมภาพันธ์ 2560
TOP