Skip to main content

ปลัดแรงงาน ให้การต้อนรับ สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเนื้อหา

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน และผู้แทนสหภาพแรงงานสยามโตโยต้า สมาพันธ์แรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย สหภาพแรงงานซัมมิทโอโตเทค มูลนิธิอารมณ์พงศ์พงัน สหภาพแรงงานเอสเอเอส สมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสวัสดิการคนทำงานและชุมชน สมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย สหภาพแรงงานไทยนิปปอนสตีล สหภาพแรงงานศูยน์บริการเหล็กสยาม เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค) สหภาพแรงงานจอบแห่งประเทศไทย สมาพันธ์คนงานก่อสร้างฯ สหภาพแรงงานโฟร์โมสต์แห่งประเทศไทย สหภาพแรงงานเอนไกไทย และสร.ไทยการ์เม้นแห่งประเทศไทย หารือการปฏิรูปเพิ่มสิทธิประโยชน์ ปฏิรูปค่ารักษาพยาบาลกองทุนเงินทดแทนให้เท่าเทียมกับสิทธิการรักษาพยาบาลเท่ากับกองทุนอื่นๆ การจัดสรรงบประมาณเพิ่มกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ๑,๐๐๐ ล้านบาท ในงบประมาณ ๒๕๖๓ ปฏิรูปการจ้างงาน หน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐให้เป็นการจ้างงานให้อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายกองทุนเงินทดแทน มาตรการควบคุมราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ มาตรการช่วยเหลือนายจ้างที่ได้รับผลกระทบกรณีปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๔๐๐ บาทต่อวัน และค่าจ้างขั้นต่ำให้เป็นค่าจ้างแรกเข้าและให้มีโครงสร้างค่าจ้างประจำปี หรือตามทักษะฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

DOWNLOAD IMAGES

————————-

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP