Skip to main content

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 จ.สุพรรณบุรี

รายละเอียดเนื้อหา

  วันที่ 11 เมษายน 2567 นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าพบนางอภิญญา เอี่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัด จากนั้น ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 (Progress Review) ณ ห้องประชุมขุนช้าง (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยในช่วงบ่ายได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

TOP