Skip to main content

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศอิสราเอล

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ  นำโดย นางสาวอภิรดี อนุคระหานนท์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศอิสราเอล ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP