Skip to main content

ผู้ตรวจฯ“สมาสภ์”ประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดแพร่

รายละเอียดเนื้อหา

  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแพร่ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) กับศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดแพร่ เพื่อให้กำลังใจให้ข้อแนะนำการทำงานแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

TOP