Skip to main content

ผู้ตรวจฯ “นันทชัย” ร่วมประชุม คกก.สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

รายละเอียดเนื้อหา

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายสมัย โชติสกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกองความปลอดภัยแรงงาน ห้อง 2 ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

  สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องพิจารณาและเพื่อทราบที่สำคัญ ดังนี้ 1) การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลองค์กรและผู้อำนวยการสถาบันฯ แทนผู้ที่ลาออก 2) ขอความเห็นชอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (วิชาการ) 3) แผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 4) การรายงานผลการดำเนินงานและผลเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 5) รายงานความคืบหน้าการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารายจ่ายสภาผู้แทนราษฎร และ 6) รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคใต้ และภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2566

TOP