Skip to main content

ผู้ตรวจฯ “สมาสภ์”ลงพื้นที่ตรวจราชการและตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดแพร่

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าพบ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จากนั้นเป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงราย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่
          จากนั้นในช่วงบ่าย นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดแพร่ หลักสูตรการปักผ้าด้วยมือ ณ ศูนย์เรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการพิมพ์ลายผ้าด้วยใบไม้ (ECO Printing) ณ ร้านเอวิกา ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

 

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP