Skip to main content

ผู้ตรวจ “นันทชัย” ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ และหลักสูตรภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

รายละเอียดเนื้อหา

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง และหลักสูตรภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 30 ชั่วโมง ณ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

TOP