Skip to main content

ผู้ตรวจ “นันทชัย ” หารือข้อราชการกับนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) ผลักดันภารกิจกระทรวงแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน หารือข้อราชการร่วมกับนายไพศาล สุขเจริญ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) เพื่อผลักดันภารกิจกระทรวงแรงงาน ในการส่งเสริมกำลังแรงงานในการทำงานตามนโยบาย “ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”

  โดยมีนางสาวอังคณา เตชะโกเมนท์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ นางกรรณิกา ธงยศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ และนางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมหารือ ณ โรงแรมสมายล์ ล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

TOP