Skip to main content

ผู้ตรวจ “สมาสภ์ ” ประชุม ติดตามสถานการณ์การดำเนินการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบในอิสราเอล

รายละเอียดเนื้อหา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม ติดตามสถานการณ์การดำเนินการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบในอิสราเอล และความคืบหน้าการยื่นคำร้องขอรับเงินชดเชยและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอล อาทิ ค่าจ้างค้างจ่าย เงินปิซูอิม รวมถึงหารือแนวทางเพื่อเร่งรัดปรับปรุงข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กองบริหารการคลัง กองกฎหมาย และฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

TOP