Skip to main content

ผู้ประกอบการ 8 สมาคม รับรางวัลสนับสนุนการใช้แรงงานที่ดี นำ GLP สู่การปฏิบัติ

รายละเอียดเนื้อหา

         ก.แรงงาน มอบรางวัล 8 สมาคมอุตสาหกรรมร่วมสนับสนุนนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี หรือ GLP ไปใช้ สร้างความเชื่อมั่นต่างชาติมั่นใจสินค้าไทยปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ประกอบการรับผิดชอบ




Preview

Download Images          

          หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรความร่วมมือให้แก่สมาคมกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ความร่วมมือในการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ว่า ความร่วมมือของภาคเอกชนโดยเฉพาะ 8 สมาคมอุตสาหกรรมได้ยืนยันถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การที่ผู้ประกอบการนำแนวปฏิบัติในการใช้แรงงานที่ดี หรือ GLP ไปใช้เป็นความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการที่จะรับผิดชอบต่อสังคม เพราะนอกจากจะปฏิบัติตามกฎหมายแล้วยังดูแลให้ลูกจ้างมีสวัสดิการที่ดี มีความคุ้มครองจากการทำงาน มีความปลอดภัยในการทำงาน สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภคในต่างประเทศต่างเชื่อมั่นในสินค้าของไทยดี นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วนายจ้างยังมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
          ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า ความร่วมมือของสมาคมและผู้ประกอบการเป็นการประกาศเจตนารมณ์ซึ่งเป็นความสมัครใจการปฏิบัติของนายจ้างที่ดีกว่าข้อกำหนดตามกฎหมาย จะทำให้มีมาตรฐานที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป โอกาสนี้ กระทรวงแรงงานขอชื่นชม 8 สมาคมที่ได้ให้ความร่วมมือในการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปส่งเสริมและดำเนินการร่วมกับสมาชิก ได้แก่ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก สมาคมกุ้งไทย สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อส่งออก และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เป็นต้น
          นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี เป็นแนวทางเบื้องต้นในการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ทั้งนี้ ในปี 2559 – 2560 มีสถานประกอบการนำ GLP ไปปฏิบัติแล้ว 3,523 แห่ง ครอบคลุมลูกจ้าง 74,000 คน และอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานอีก 292 แห่ง ทั้งนี้ กสร.จะเดินหน้าส่งเสริมให้สถานประกอบการในกลุ่มอื่นๆ นำ GLP ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงานให้มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรมสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานของประเทศ ปราศจากการละเมิดสิทธิแรงงานต่อไป


—————————————-

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
26 กรกฎาคม 2560

TOP