Skip to main content

“พล.ต.อ. อดุลย์ฯ” สั่งจัดเวทีสัมมนา กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคน รับก้าวใหม่เศรษฐกิจไทย

รายละเอียดเนื้อหา

            พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับลูก รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ สั่งการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นนักวิชาการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้พร้อมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ


            นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561 ให้เตรียมการจัดสัมมนาเชิงวิชาการรับฟังความคิดเห็นนักวิชาการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้พร้อมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ โดยบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ภายหลังรับฟังปาฐกถาพิเศษ “ก้าวใหม่เศรษฐกิจไทย รับความท้าทายอย่างมั่นคง” โดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้อง Royal Jubilee Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งได้ประกาศความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางสำคัญของภูมิภาคในทุกมิติ ทั้งการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งประกาศย้ำทิศทางในการส่งเสริมการลงทุน โดยเน้นการสร้างความเข้าใจในนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ และความคืบหน้าของการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้บูรณาการกับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องการเตรียมคน การบริหารแรงงานไปสู่ภาคก่อสร้าง และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ECC รวมไปถึงวิเคราะห์ทิศทางความต้องการตลาดแรงงานในต่างประเทศ 14 ประเทศเป้าหมายด้วย


            ทั้งนี้ รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย 3 ยุทธศาสตร์สำคัญ ประกอบด้วย 1) โครงการลงทุนขนาดใหญ่ หรือ Mega Projects ที่จะช่วยยกระดับสมรรถนะของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพของประเทศ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โครงการรถไฟทางคู่ เชื่อมโยงการขนส่งทั้งภาคเหนือ กลาง อีสานและใต้ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาค เป็นต้น 2) กลุ่มโครงการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะเกิดการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์แบบไร้รอยต่อในภูมิภาค ทั้งทางบก น้ำ และอากาศในพื้นที่อีอีซีและพื้นที่ใกล้เคียง  ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EECi  เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0   และ 3) กลุ่มโครงการเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล หรือ 4.0  และการขับเคลื่อนภาคการผลิตและภาคบริการให้เกิดความตื่นตัวเรียนรู้และสามารถเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัลเทคโนโลยีรวมถึงการก้าวสู่บริการของภาครัฐในรูปแบบ e-Government เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก่ประชาชนและภาคธุรกิจ


            “กระทรวงแรงงานจึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการเตรียมคนให้มีศักยภาพและทักษะในแขนงต่างๆ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ” นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด


————————————


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

20 มีนาคม 2561

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

TOP