Skip to main content

พล.ต.อ. อดุลย์ สานสัมพันธ์ World Bank ขยายความร่วมมือด้านแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

   รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับ ดร. อูลริค ซาเกา ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หารือขยายความร่วมมือด้านแรงงาน พร้อมสนับสนุนการวิเคราะห์ระบบ Big Data แรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารด้านแรงงานในประเทศไทย

         วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ดร.อูลริค  ซาเกา ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ดร. เมาโร เทสเทอเวอร์ด ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายแรงงาน ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะและหารือถึงความร่วมมือในการทำงานด้านแรงงานร่วมกันระหว่างธนาคารโลกกับกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า การหารือในวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ซึ่งทางธนาคารโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านแรงงานในประเทศไทย ในประเด็นที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนในปัจจุบัน อีกทั้งยังชื่นชมการทำงานของรัฐบาล ในความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว การให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเพิ่มทักษะให้แก่แรงงานไทย เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การดูแลคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ รวมถึงการดูแลแรงงานผู้สูงอายุ 
Preview

Download Images

         พล.ต.อ. อดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ธนาคารโลกฯ ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของ การจัดทำฐานข้อมูล Big Data ซึ่งเป็นระบบที่สามารถรวบรวมข้อมูลจากตลาดแรงงาน สำหรับใช้ในการหาทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในขณะนั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานในด้านต่างๆ อันเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่กระทรวงแรงงานได้เร่งดำเนินการจัดการฐานข้อมูลของระบบ เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลด้านแรงงานในทุกมิติ โดยธนาคารโลกฯ พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูล Big Data ในภาพรวมของประเทศ ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการนำมาใช้วิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงาน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านแรงงานในประเทศไทยต่อไป 

 

++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

ดาวนภา เนาวรังษี – ข่าว /

ชาญชัย  ชาวหนองเพียร – ภาพ/

7 กุมภาพันธ์ 2561

TOP