Skip to main content

“พิพัฒน์” รมว.แรงงาน ดันพื้นที่ปลอดยาเสพติดทั่วประเทศ ร่วม CPF 437แห่ง ขับเคลื่อนองค์กรสีขาว

รายละเอียดเนื้อหา

  วันที่ 19 เมษายน 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “องค์กรสีขาว เพื่อย่างก้าวที่ยั่งยืน” ระหว่าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ก่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ดันเป็นต้นแบบที่ดีสถานประกอบกิจการปลอดยาเสพติด

  โดยมี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5

  นายพิพัฒน์ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ทำลายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้แรงงานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน สุขภาพ คุณภาพชีวิตของแรงงานและครอบครัว รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบาย “เร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG : Sustainable Development Goals) แห่งสหประชาชาติ กระทรวงแรงงาน ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้างจัดทำระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการผ่านโครงการโรงงานสีขาวที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “องค์กรสีขาว เพื่อย่างก้าวที่ยั่งยืน” ระหว่าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จำนวน 437 แห่งทั่วประเทศ ในวันนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ผมขอชื่นชมบริษัทซีพีเอฟ ที่ให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหายาเสพติด มีระบบบริหารจัดการให้สถานที่ทำงานเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากยาเสพติด และเป็นต้นแบบที่ดีขององค์กรดูแลลูกจ้างให้ลูกจ้างของซีพีเอฟปลอดภัยจากยาเสพติด และให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่เป็นผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้ได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและกลับคืนสู่สังคม มีความพร้อมที่จะรับกลับเข้าทำงาน เป็นกำลังแรงงานที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่นายจ้างต่อไป

  นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการโรงงานสีขาวก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว จำนวน 64,494 แห่ง มีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 5,529,422 คน การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “องค์กรสีขาว เพื่อย่างก้าวที่ยั่งยืน” ในวันนี้ (19 เมษายน 2567) จึงเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการตกลงความร่วมมือกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ซึ่งแสดงถึงพลังความร่วมมือในการป้องกันปัญหายาเสพติดและผลักดันโครงการ “โรงงานสีขาว” และมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ให้ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม และเป็นต้นแบบของสถานประกอบกิจการอื่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ลูกจ้างมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน โทร. 0 2660 2177 หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546

TOP