Skip to main content

  รมว.พิพัฒน์ เปิดตลาดแรงงานใหม่ในออสเตรเลีย เตรียมส่งออกแรงงานภาคการเกษตร พบนักธุรกิจ นำร่องสวนมะม่วง กว่า 2,500 เอเคอร์/Labour Minister Opens Up a New Labour Market in Australia in Preparation to Send Agricultural Workers Abroad; He Met with a Business Operator of a 2,500-acre Mango Orchard as a Pilot

รายละเอียดเนื้อหา

  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางไปยังออสเตรเลียรุกเปิดตลาดใหม่แรงงานไทยภาคเกษตร พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ผู้นำทางการเมือง นักธุรกิจ และผู้ประกอบการ พร้อมคณะ นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ

  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในปี 2567 นี้ กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานมีแผนที่จะส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยการเปิดตลาดและจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ 100,000 อัตรา โดยในการมาเยือนครั้งนี้ ผมตั้งใจมาขยายโอกาสให้กับแรงงานไทยในออสเตรเลีย ซึ่งขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสม เพราะรัฐบาลออสเตรเลียอยู่ในระหว่างการทบทวนนโยบายด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่งการทบทวนนี้จะเอื้อประโยชน์ให้แก่แรงงานไทยสามารถเข้ามาทำงานในตำแหน่งที่ออสเตรเลียขาดแคลน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี โดยผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของแรงงานทักษะฝีมือไทย โดยเฉพาะแรงงานภาคการเกษตร และมีความต้องการแรงงานไทยเป็นจำนวนมาก

  “การเดินทางเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายเป็นอย่างดี รวมถึงนักธุรกิจเจ้าของสวนมะม่วงในเมืองดาร์วิน 2,500 เอเคอร์ ซึ่งพร้อมที่จะรับแรงงานภาคการเกษตรตามฤดูกาลของไทย โดยเชื่อว่าจะสามารถดูแล คุ้มครองสวัสดิการ และค่าจ้างแรงงานไทย ให้ถูกต้อง เหมาะสม และในอนาคตคาดว่าจะสามารถจัดส่งแรงงานไทยเข้าไปทำงานได้ในระยะยาว อย่างไรก็ดีไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว ซึ่งทั้งสองประเทศมีแนวคิดเหมือนกันในการคุ้มครองแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานที่มีความเสี่ยงในการเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน” นายพิพัฒน์ กล่าว

  ทั้งนี้ กรมการจัดหางาน จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบเพิ่มเติมอีกครั้ง หากมีการเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ออสเตรเลีย โดยสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.doe.go.th

  The Labour Minister, Mr. Phiphat Ratchakitprakarn, traveled to Australia to open a new market for Thai workers in the agricultural sector. He met with the Minister of Education, political leaders, business operators, and entrepreneurs. He was joined by the Assistant to the Labour Minister, Mr. Siraphop Duangsodsri, the Permanent Secretary of Labour, Mr. Pairoj Chotikasathien, and the Department of Employment’s Director-General, Mr. Somchai Morakotsriwan, and delegation.

  The Labour Minister, Mr. Phiphat Ratchakitprakarn, said that in 2024, the Ministry of Labour’s Department of Employment has a plan to promote and expand the Thai labour market abroad. It aims to open up the market and send 100,000 Thai workers to work abroad. The objective of this visit was to expand opportunities for Thai workers in Australia. He said that now is the right time. The Australian government is currently reviewing its migration policy. This review will benefit Thai workers by enabling them to work in positions that are in short supply in Australia. The visit received a positive response. Business operators have confidence in the potential of Thai skilled workers, especially agricultural workers. And there is a large demand for Thai workers.

  “This trip to Australia was well received by many parties, including a business operator who owns a 2,500-acre mango orchard in Darwin. They are prepared to accept seasonal Thai agricultural workers and believe that they will be able to take care of the welfare, protection, and wages of Thai workers in an appropriate way. In the future, it is expected that Thai workers will be able to be sent to work in the long term. However, Thailand and Australia already have close relations. Both countries have the same idea of protecting migrant workers who are at risk of becoming victims of labour trafficking,” Mr. Phiphat said.

  The Department of Employment will continue to provide updates on additional details. If there is an opening to recruit Thai workers to work in Australia, those who are interested can contact www.doe.go.th for more information.

TOP