Skip to main content

รมว.รง.ลงพื้นที่อุดรธานี ติดตามงาน 5 จว.อีสาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

รายละเอียดเนื้อหา

           รมว.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มแรงงานนอกระบบและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพแรงงานเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบนโยบายหัวหน้าส่วน 5 จังหวัดอีสาน เน้นทำงานเชิงรุก บูรณาการ ติดตามสถานการณ์ และโปร่งใสไร้ทุจริต สนับสนุนสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมPreview

Download Images

         วันนี้ (18 ส.ค.60) พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมรับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยเผยว่า การประชุมในวันนี้เพื่อติดตามและผลักดันงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๐ กระทรวงจะปรับบทบาทภารกิจกว้างขึ้น โดยดูแลพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวม จึงได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ต่อไป
           การประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคในสังกัดกระทรวงแรงงาน 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานน้อมนำ“ศาสตร์พระราชา”ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักนำในการปฏิบัติราชการ บูรณาการการทำงานร่วมกันตามแนวประชารัฐให้มีความเข้มข้นมากขึ้น บูรณการแผนงานระดับจังหวัด Labour Team และแผนงานระดับพื้นที่ Labour Group ให้สอดคล้องกันโดยยึดแผนแรงงานระดับชาติ Labour Community เป็นหลัก พร้อมกับให้ติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งระดับโลกและระดับประเทศ เพื่อนำมากำหนดแผนพัฒนากำลังแรงงานและพัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนเน้นย้ำให้เป็นนักประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เรื่องกฎหมายแรงงานแก่ประชาชน ยึดนโยบาย Zero Tolerance โดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย นอกจากนี้ ขอให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างทันเหตุการณ์
           จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะยังได้พบปะกลุ่มแรงงานนอกระบบ และผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบและผู้มีรายได้น้อยให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานรองรับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม บริษัท ไทยนำมันสำปะหลัง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Geen Job) อีกด้วย


————————————————–


กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
18 สิงหาคม 2560

 

 

TOP